Klachtenreglement

Hoe te handelen bij een klacht over uw hulpverlener?

Iedere professionele hulpverlener dient aangesloten te zijn bij een beroepsvereniging waarmee de kwaliteit van de geboden hulpverlening gegarandeerd is.

Alderthoekcounseling is aangesloten bij de RBCZ, de NVAGT en de SKJ.

Vanuit de RBCZ valt mijn hulpverlening onder het tuchtrecht en is het klachtenregelement van toepassing.
Hieronder kunt u lezen wat te doen wanneer u een klacht heeft over de door mij geboden hulpverlening.

 

U hebt een klacht. En dan?

Als u ontevreden bent over uw beroepsbeoefenaar of een klacht heeft, dan hoeft u dat niet voor u te houden. Er zijn verschillende manieren om uw onvrede kenbaar te maken.

Stap 1: Praat met uw beroepsbeoefenaar

Als uw beroepsbeoefenaar niet weet dat u ontevreden bent, kan hij niets ondernemen om de klacht op te lossen. Daarom stelt uw beroepsbeoefenaar het op prijs dat hij of zij de gelegenheid krijgt om er met u over te praten. Komt u er samen niet uit, of ziet u om bepaalde redenen af van een gesprek met uw beroepsbeoefenaar, dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie of het bestuur van de beroepsorganisatie waarbij de beroepsbeoefenaar is aangesloten.

Stap 2: De klachtencommissie van een beroepsorganisatie

Als de klachtencommissie uw klacht heeft ontvangen, informeert zij u over de verdere procedure.
Daarbij kan aan u de vraag worden voorgelegd of u wilt proberen uw klacht eerst via bemiddeling tussen u en uw beroepsbeoefenaar op te lossen. U bent daartoe niet verplicht. U kunt ervoor kiezen om de klacht direct door de klachtencommissie te laten behandelen.

Kiest u voor bemiddeling, dan zal de secretaris van de klachtencommissie aan de beroepsbeoefenaar vragen of hij bereid is mee te werken aan bemiddeling. Is dit het geval dan wordt een bemiddelaar ingeschakeld. Deze bemiddelaar neemt met u en de beroepsbeoefenaar contact op voor een bemiddelingsgesprek. Een bemiddelingsgesprek duurt in de meeste gevallen ongeveer een uur. De bemiddeling wordt afgerond met een schriftelijke bevestiging van de resultaten van de bemiddeling en de eventueel gemaakte afspraken. Als het niet lukt de klacht via bemiddeling op te lossen, kunt u de klacht alsnog schriftelijk voorleggen aan de klachtencommissie.

Om uw klacht goed te kunnen beoordelen, verzamelt de klachtencommissie alle informatie die zij daarvoor nodig heeft. Zij vraagt u en de beroepsbeoefenaar een schriftelijke toelichting te geven op wat er is gebeurd. Ook komt het voor dat de klachtencommissie u en de beroepsbeoefenaar uitnodigt voor een hoorzitting, waarin u een mondelinge toelichting kunt geven op uw klacht.

Na het onderzoek doet de klachtencommissie een schriftelijke uitspraak over uw klacht. Zij oordeelt of uw klacht gegrond, dan wel ongegrond is. Daarbij kan de commissie door middel van een aanbeveling aangeven welke maatregelen de beroepsbeoefenaar kan nemen om een soortgelijke klacht in de toekomst te voorkomen.

Stap 3: Een klacht indienen bij RBCZ

Daarnaast kunt u de klacht ook indienen bij de afdeling klachten van de RBCZ. Die kan de klacht in overleg met u voorleggen aan de juiste beroepsorganisatie. Indienen van een klacht kan via het klachtenformulier. Leest u dan alstublieft wel eerst de hieronder volgende tekst:

Over wie kunt u klagen?

U kunt klagen over een beroepsbeoefenaar die ten tijde van de behadeling waarover geklaagd wordt, ingeschreven is in het RBCZ-register, mits deze beroepsbeoefenaar aan zijn verplichtingen ten opzichte van de beroepsorganisatie waarbij hij/zij is aangesloten en TCZ/RBCZ heeft voldaan.

U kunt klagen over een zorgverlener die ten tijde van de behadeling waarover geklaagd wordt, ingeschreven is in het TCZ-register, mits deze beroepsbeoefenaar aan zijn verplichtingen ten opzichte van zijn/haar beroepsorganisatie en TCZ/RBCZ heeft voldaan.

U kunt klagen over een student, die door de opleiding is aangemeld voor het TCZ en daarom onderworpen is aan het tuchtrecht.

Wie kan een klacht indienen?

De volgende personen kunnen een klacht indienen:

 • De cliënt (u bent de directe belanghebbende);
 • Een naaste betrekking of nabestaande (partner, ouders of andere familieleden van de cliënt);
 • Degene aan wie de directe belanghebbende een opdracht tot klagen  heeft verstrekt en een machtiging daartoe heeft afgegeven. Vergeet niet hierbij de machtiging en een kopie van het identiteitsbewijs van de belanghebbende mee te sturen met de klacht;
 • De Inspecteur voor de Volksgezondheid.

Kinderen van gescheiden ouders:

 • Kinderen tot 16 jaar:
  Beide ouders moeten toestemming geven voor een medische behandeling. Daarom moeten ook beideouders het klachtenformulier ondertekenen.
 • Kinderen vanaf 16 jaar:
  Kinderen vanaf 16 jaar mogen zelf beslissen over zaken die hun gezondheid betreffen. Toestemming van de ouders is niet nodig. Indien een van de ouders hen vertegenwoordigt, moet deze gemachtigd zijn door de directe belanghebbende.

Een klacht indienen

U kunt uw klacht alleen schriftelijk indienen. De klacht moet gesteld zijn in de Nederlandse taal. Het voorval, waarop de klacht betrekking heeft, mag niet langer dan vijf jaar geleden hebben plaatsgevonden. De behandelaar over wie de klacht gaat, moet ten tijde van de behandeling waarover geklaagd wordt ingeschreven staan in het register van RBCZ/TCZ.

Het indienen van een klacht kan online via het klachtenformulier. In een klaagschrift moet in ieder geval het volgende worden vermeld:

 • Uw naam, voornamen en adres;
 • De naam, het werkadres en eventueel het woonadres van de aangeklaagde;
 • De formulering van de klacht, zoveel mogelijk voorzien van data, feiten en omstandigheden waarop die klacht berust;
 • Als u niet de cliënt bent:-   Naam, adres en geboortedatum van de cliënt;
  –   Het belang dat u hebt bij het indienen van de klacht;
  –   De aard van de relatie met de cliënt;
  –   De reden waarom de cliënt zelf geen klacht kan indienen, het machtigingsformulier dat de cliënt heeft afgegeven en een kopie van het identiteitsbewijs van de cliënt als blijk van zijn/haar instemming met uw klacht.

Advies 
Voor hulp bij het indienen van uw klacht kunt u contact opnemen met het Landelijk meldpunt Zorg van het ministerie van VWS